Ta strona internetowa wykorzystuje cookies w celu zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją oraz innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych plików cookie i jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookiesAkceptuję

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator
  Administratorem danych osobowych jest Firma „BiB” Krzysztof Bochenek z siedzibą w Świebodzicach 58-160 Świebodzice ul. Brzozowa 6 NIP 884 155 67 92

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: biuro@bibszkolenia.com

 3. Przetwarzanie danych.
  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe było odpowiednio zabezpieczone.

 4. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w ramach kontaktu bezpośredniego), jak i od osób trzecich (np. od podmiotu współpracującego z Administratorem). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa w szczególności art. 6 RODO ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. Administrator w każdym wypadku przetwarza dane relewantne dla danej sprawy i w celu dla jakiego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednie zabezpieczenie.

  Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności zawarciem i wykonaniem umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celach marketingowych, utrzymywania kontaktów biznesowych, zabezpieczenia i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami czy zapewnienia bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

 6. RODO zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, marketing produktów własnych, czy ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności.

 7. W pozostałych wypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonych zgód.

  W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. niezbędnych do wystawienia faktury.

 8. Odbiorcy danych.
  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w niektórych wypadkach Administrator ujawnia dane podmiotom zewnętrznym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe, kurierom i firmom transportowym, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, bankom i instytucjom płatniczym czy organom publicznym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

 9. Okres przetwarzania danych
  W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy dane osobowe są przechowywane od momentu zebrania danych do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

 10. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 11. Prawa związane z przetwarzaniem danych
  Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do: − dostępu do swoich danych osobowych, − sprostowania danych osobowych, − usunięcia danych osobowych, − ograniczenia przetwarzania danych osobowych, − sprzeciwu wobec przetwarzania danych, − przenoszenia danych, − cofnięcia zgody w każdym czasie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez cofnięciem zgody.

  Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Informacje końcowe
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest aktualizowana celem dostosowywana do działalności gospodarczej Administratora.


Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 r.


Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Firma "BiB" Doradztwo i szkolenia
Krzysztof Bochenek
NIP: 884 155 67 92

tel. +48 507 194 364

e-mail: k.bochenek@bibszkolenia.com
e-mail: biuro@bibszkolenia.com

© BiB Szkolenia 2011-2016 | Projekt i realizacja: TG-IP